Πληροφορίες & Όροι συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα υποψηφιότητας

Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα όλοι οι χώροι εκδηλώσεων που φιλοξενούν ή διοργανώνουν οποιαδήποτε εκδήλωση (κοινωνική, εταιρική, επιχειρηματική, πολιτιστική, αθλητική).

Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί.

H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα οι συμμετέχοντες. Οι διοργανωτές και η κριτική επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.
Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα των συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητα τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή των υποψηφιοτήτων

Η Υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής στο site. Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 29/11/2019:

 • Να επισκεφτείτε το site των βραβείων, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Nα γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected]

Ζητούμενα για την Υποβολή της Υποψηφιότητας (Υποχρεωτικά)

1. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Αναφέρετε και περιγράψτε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά -ποιοτικά και ποσοτικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά σας.

 • Περιγραφή του χώρου: Που βρίσκεται ο χώρος; Πόσα άτομα μπορεί να φιλοξενήσει; Ποια η κύρια υποδομή του; Ποια η προσβασιμότητά του; Τι το ξεχωριστό έχει σε διακόσμηση και αισθητική (added value);
 • Διοργάνωση Εκδηλώσεων: Πόσα events φιλοξενήθηκαν μέσα στη χρονιά; Πόσους επισκέπτες υποδέχτηκε; Τι είδους events μπορεί να φιλοξενήσει;
 • Πρωτοτυπία/Καινοτομία: Ποιες καινοτόμες πρακτικές έχουν υιοθετηθεί σε εξοπλισμό, υποδομή, προσφερόμενες υπηρεσίες;
 • Επένδυση: Σε ποιες κινήσεις προχωρήσατε ώστε να αναβαθμίσετε τον εξοπλισμό ή την εγκατάστασή σας μέσα στην χρονιά; Πόσο σύγχρονο και υψηλό είναι το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρετε;
 • Project: Αναφέρετε μία εκδήλωση που φιλοξενήσατε μέσα στη χρονιά. Περιγράψτε τις προκλήσεις που αντιμετωπίσατε, το feedback που πήρατε, την απήχηση που είχε στο κοινό της η εκδήλωση και ποια ήταν η συμβολή του χώρου στη θετική εμπειρία του πελάτη.

2. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με την διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

3. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευτεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα Μέσα της Boussias Communications, με την ολοκλήρωση της τελετής απονομής. Δώστε έμφαση στα αποτελέσματα!

4. Κάτοψη (προαιρετικά)

Υποβάλετε την κάτοψη του κτηρίου και των χώρων που φιλοξενούνται οι εκδηλώσεις.

5. Φωτογραφίες (minimum 8 αρχεία .jpg, έως 4ΜΒ το αρχείο)

Για τον σχηματισμό εκ μέρους της κριτικής επιτροπής μιας ολοκληρωμένης εικόνας της υποψηφιότητάς σας, είναι απαραίτητο να συνοδεύσετε το κείμενο με τις αντίστοιχες φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι υψηλής ευκρίνειας και αισθητικής, λόγω τόσο της βαρύτητάς τους στη διαδικασία αξιολόγησης όσο και λόγω της πιθανής δημοσίευσής τους, ως συνοδευτικό υλικό ενημερωτικών κειμένων ή εκδόσεων, στην περίπτωση βράβευσης.

6. Case Study Video (προαιρετικά – έως 2 αρχεία .mp4, έως 50MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε σύντομο βίντεο mp4, το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

7. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά URL της υποψηφιότητάς σας. (πχ. www.venueawards.gr).

Με την κατάθεση της υποψηφιότητας, δέχομαι ότι ο χώρος πληροί όλες τις προδιαγραφές / άδειες που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του.

Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων σας, θα λάβετε αποδεικτικό της υποβολής σας. Ελέγξτε το προσεκτικά και επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο λάθος. Η διοργάνωση και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία των υποψηφιοτήτων. Μετά την αξιολόγηση από την Κριτική Επιτροπή, η διοργάνωση θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Οι Διοργανωτές προβαίνουν σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

 • συμμετοχές που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία στην οποία εργάζονται
 • συμμετοχές που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές
 • συμμετοχές από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο με τις εταιρείες στις οποίες εργάζονται.

Τα μέλη των Επιτροπών μπορούν επίσης να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση κάποιας άλλης συμμετοχής, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης.

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία.

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και αφού ληφθούν υπόψη το κείμενο και τα υλικά που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας.

 1. Υποδομή (ποιότητα υλικών, τεχνολογία, προσβασιμότητα, ΑΜΕΑ, περιβάλλον, ασφάλεια)
 2. Εμπειρία (αισθητική, συνέργειες, υπηρεσίες εξυπηρέτησης)
 3. Αποδοχή από την αγορά (επενδύσεις, πωλήσεις, επισκεψιμότητα, branding)

Κριτική Επιτροπή

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη κριτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από καταξιωμένα στελέχη από εταιρείες PR, PCO, διοργάνωσης εκδηλώσεων, event production. Η σύνθεση της θα ανακοινωθεί σύντομα.

Κόστος υποψηφιότητας

 • 1η υποψηφιότητα: 300 € + 24% Φ.Π.Α.
 • Πακέτο 3 υποψηφιοτήτων (1 δωρεάν): 600 € + 24% Φ.Π.Α.
 • Πακέτο 8 υποψηφιοτήτων (3 δωρεάν): 1.500 € + 24% Φ.Π.Α.
 • Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 9η – 20η: 180 € + 24% Φ.Π.Α.
 • Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 21η και άνω 160 € + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία δικαιούται δύο (2) δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των βραβείων. Οι δωρεάν προσκλήσεις ισχύουν ανά εταιρεία ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων.

Διοργάνωση

Υπό την Αιγίδα του

Χορηγός

Χορηγός Venue

Υποστηρικτής Επικοινωνίας